INTERNATIONALE BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARINGEN OP ZEE PDF

INTERNATIONALE BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARINGEN OP ZEE PDF

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects. U kunt de volledige tekst van Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, , Londen, in Dutch-English from Reverso Context: het Verdrag inzake internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee van (COLREG 72);.

Author: Kazigar Zulugar
Country: Iraq
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 1 July 2008
Pages: 358
PDF File Size: 3.47 Mb
ePub File Size: 10.67 Mb
ISBN: 304-9-51168-388-1
Downloads: 4876
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazicage

Ban adopted by a two-thirds majority of those present and voting in the Maritime Safety Committee of the Organization, such amendment shall be communicated to all Contracting Parties and Members of the Organization at least six months prior to its consideration by the Assembly of the Organization.

COLREG – Translation into English – examples Dutch | Reverso Context

Regel 40 Toepassing De Verdragsluitende Partijen gebruiken de bepalingen van de Implementatiecode bij de uitvoering van hun verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals vervat in dit Verdrag. Definities bij aanvzringen 7 Toon relaties in LiDO.

Artikel 5 Toon relaties in LiDO. Artikel 10 Toon relaties in LiDO.

Inhoudsopgave

De Regeringen der Verdragsluitende Partijen kunnen – in het bijzonder in het geval van artikel 12 – een verdeling der kosten overeenkomen die afwijkt van artikel Bijzondere bepalingen Toon relaties in LiDO. Artikel 50 Toon relaties in LiDO. Deze wettelijke voorschriften dienen ter kennis van de Eemscommissie te worden gebracht. Keuze afdrukken regeling U kunt kiezen voor het toevoegen van de wetstechnische informatie aan de tekst.

Artikel 44 Toon relaties in LiDO. Aan het Scheidsgerecht worden twee secretarissen toegevoegd, van wie iedere Regering er een benoemt. Having considered the internationalr to the Convention, adopted by the Maritime Safety Committee at its ninety-first session and communicated to all Contracting Parties in accordance with paragraph 2, article VI of the Convention; and also the recommendations of the Maritime Safety Committee concerning the entry into force of these amendments.

Entry into force for Internationalw which ratify, accept, approve or accede to this Convention in voorooming with Article II after the conditions prescribed in sub-paragraph 1 a have been met and before the Convention enters into force, shall be on the date of entry into force of the Convention.

Bij overlijden, aftreden of verhindering van de voorzitter wordt zijn functie door een plaatsvervanger waargenomen. Iedere Verdragsluitende Partij draagt de kosten voor die werkzaamheden en maatregelen die zij volgens dit Verdrag gerechtigd of verplicht is uit te voeren of te internnationale. De resultaten van de opmetingen, peilingen en hydrologische onderzoekingen dienen te worden uitgewisseld. Deze maatregelen dienen onverwijld te aanvaringen medegedeeld aan de overeenkomstige autoriteit van de andere Verdragsluitende Partij en op haar verzoek aan een gemeenschappelijk onderzoek te worden onderworpen en eventueel te worden gewijzigd.

  ARRAMPICATA SU GHIACCIO VERTICALE PDF

De overige kosten van het Scheidsgerecht worden door de Verdragsluitende Partijen ieder voor de helft gedragen. Adopts, in accordance with paragraph 3, article VI of the Convention, the amendments set out in the annex to the present resolution. Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Voor de Duitse vissers en jagers zijn evenwel de Duitse ambtenaren belast met het toezicht op de visserij en de jacht bevoegd, voor de Nederlandse vissers en jagers de Nederlandse ambtenaren belast met het toezicht op de visserij en de jacht.

Gedaan te ‘s-Gravenhage, 8 aprilin tweevoud, in de Nederlandse en de Duitse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

COLREG – :: voorheen

Voor de begrenzing van de Westerbalje geldt de grens van de Eemsmonding. Artikel 37 Toon relaties in LiDO. Artikel 21 Toon relaties in LiDO. Zij mogen noch hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van een van beide Verdragsluitende Partijen hebben noch in hun dienst staan.

De afbeeldingen worden dan met de tekst in een. Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies. The Government wanvaringen Canada considers that the compulsory routeing of ships is necessary to avoid collisions between ships and the resulting damage to the marine environment. The Government of Canada notes that there are no exceptions to rule 10 b c and h for vessels engaged in fishing with nets, lines, trawls, trolling lines or other apparatus, or for vessels engaged in special operations such as survey, cable, buoy, pipeline or salvage operations, and that the exceptions in rule 10 e are not broad enough to adequately provide for vessels engaged in special bepalingdn.

Zij voert bovendien in het hoofdvaarwater andere waterbouwkundige werkzaamheden uit, die in het belang zijn van de Duitse havens. Zij zullen met name in hun havens geen erts en steenkool overslaan, die voor het nationale achterland van de imternationale haven bestemd zijn of daarvan, afkomstig zijn.

Saint Vincent en de Grenadines. Verzoekt de Be;alingen, overeenkomstig artikel VI, derde lid, van nepalingen Verdrag, deze wijzigingen ter kennis te brengen van alle Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag met het oog op aanvaarding; en. Nederlanden, het Koninkrijk der. Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat? Het Gemeenschappelijke Plan dient voortdurend te worden aangepast aan de wetenschappelijke inzichten, alsmede aan de behoeften van de havens en aan de economische behoeften van de Verdragsluitende Partijen.

Bij de ondertekening van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding zijn de gevolmachtigden van beide Partijen over de volgende bepalingen tot overeenstemming gekomen en hebben zij de volgende verklaringen afgelegd:. Iedere Verdragsluitende Partij behoudt zich in dit opzicht haar rechtsstandpunt voor.

  KALYANA PITTENNU PDF

Vergelijken van ” Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot [ Indien de President verhinderd is zijn ambt uit te oefenen of indien hij de nationaliteit bezit van een van beide Verdragsluitende Partijen, geschiedt de aanwijzing van de voorzitter of de plaatsvervanger door de Vice-President of, indien ook deze verhinderd is of de nationaliteit bezit van een van beide Verdragsluitende Partijen, door het oudstbenoemde lid van het Internationale Gerechtshof dat niet de nationaliteit bezit van een van beide Verdragsluitende Partijen.

The Parties to the present Convention, Desiring to maintain a high level of safety at sea, Mindful of the need to revise and bring up to date the International Regulations for Preventing Collisions at Sea annexed to the Final Act of the International Conference on Safety of Life at Sea,Having considered those Regulations in the light of developments since they were approved, Have agreed as follows:.

Overwegende dat het noodzakelijk is doelmatige maatregelen te treffen voor de instandhouding en het rationele gebruik van de bestaande hulpbronnen binnen de gebieden waar Zij onderscheidenlijk rechtsmacht uitoefenen.

Artikel 22 Toon relaties in LiDO. Requests the Secretary-General, in conformity with paragraph 3, article VI of the Convention, to communicate these amendments to all Contracting Parties to the Convention for acceptance; and. Artikel 46 Toon relaties in LiDO. Equally, while noting the Argentine reference to the provisions of Article IV of the Antarctic Treaty signed at Washington on 1 Decemberthe Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have no doubt as to the sovereignty of the United Kingdom over the British Antarctic Territory, and to the right to extend the application of the treaties in question to that Territory.

Het voert bovendien in het hoofdvaarwater andere waterbouwkundige werkzaamheden uit, die in het belang zijn van de Nederlandse havens. De Verdragsluitende Partijen gebruiken de bepalingen van de Implementatiecode bij de uitvoering van hun verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals vervat in dit Verdrag. Voor het nemen van maatregelen op het gebied van het gezondheidstoezicht zijn de autoriteiten van de Verdragsluitende Partij bevoegd, wier havens worden aangedaan.

Zie voor wijzigingen rubriek J van Trb. Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Previous post: